Registered under the National Arts Council of Zimbabwe

12 June 2013

WIN Newsletter, Issue No 68EDITORIAL

...stories that put a smile...


Welcome to the 68th issue of our WIN Newsletter and hopefully we find you well. We are glad with the positivity with which our vision is being received by different people and organizations. We value your support so much. Note that we have extended the deadlines for our WIN/GAT Short Story Competition and Poetry anthology project, read through the newsletter for more details. In our next issues, we have introduced a new column called 'Creative Writing Tips with Christopher Mlalazi'. New writers, this is for you. Enjoy the newsletter!  - Beaven Tapureta, WIN Director & Founder


EPWORTH COMMUNITY OUTREACH GETS NOD

Mary Machado, Form 2 student at Bilaal Islamic Academy and member of Bilaal Writers Club, posing with her certificate after participating in the inaugural annual WIN/GAT Short Story Competition and Workshop last year.The Epworth Community Outreach Programme launched last year by Writers International Network Zimbabwe targeting Epworth community was recently granted US$3, 426, 00 by the Culture Fund of Zimbabwe Trust in partnership with Sweden.

The contribution towards the outreach programme, and other projects being run by different organizations covering diverse Zimbabwean arts and culture sectors and sub-sectors, was announced last month under the 2013 first circle of the Culture Fund’s grant allocation.

WIN Board member, Tinashe Mushakavanhu, welcomed the contribution and thanked the Culture Fund for the grant. 
"WIN is a writers' organisation with local community roots. As such, the Epworth outreach initiative is very commendable. It opens up a community to the wisdom of books. We thank the Culture Fund for making it all happen through a generous grant," he said.

Some of the activities lined up under the outreach programme include the establishment of writers clubs in schools and registered private colleges in Epworth, holding writing and reading skills workshops for both students and community members, facilitating participation of Epworth-based new writers on local literary platforms and expose them to broader opportunities of learning and sharing information.

The outreach hopes to publish a journal of mixed genres featuring Epworth literary talent.

Launched last year, the outreach seeks to promote writing and reading culture in Epworth community, a high density suburb situated at the fringes of Harare.

Epworth, although a less developed area, has bred gifted artists, only few of whom have broken into mainstream arts because many lack resources and motivation to spur them onward.

So far a writers club has been created at Bilaal Islamic Academy in Domboramwari and some aspiring writers from the community have also registered with WIN. Panashe Banda, a Form Two student and member of the Bilaal writers club, won 2nd prize in last year’s WIN/GAT Short Story competition under the English language category while Supa Mafuta, also from Epworth, won 2nd Prize under the Shona language category.


SHORT STORY AND POETRY SUBMISSIONS DEADLINES EXTENDED 

Established writer Memory Chirere who facilitated last year's workshop following the competition

The deadlines for WIN/GAT Annual Short Story contest that results in a  writing skills training workshop  and the ‘4 in 1’ Poetry Anthology have both been extended to August 31, 2013, to allow more aspiring writers and poets to utilize this grand opportunity.


THE REGULAR WRITER

Mlalazi’s novel defies language barriers


Cover of German translation of Running with Mother

Prolific and award-winning writer Christopher Mlalazi’s Running with Mother, a novel published last year by Weaver Press is breaking new grounds internationally. The book is being translated into Italian and German languages.
Recently, posting on his Facebook page in May, Mlalazi who is in Hannover  City in Germany on a writer’s residency, told friends that the German translation of Running with Mother will be out this year in October.
Apart from the novel, Mlalazi also shared with friends that a German publisher is showing interest in his plays in English and wants to publish them in hard copy and electronically.
How Mlalazi does it is no secret, he said about his plays, “Dear writers who are still starting, never give up, just keep on writing, when opportunity is ready to meet you it will open its door. I wrote this trilogy of plays without a publisher in sight, and with the full knowledge that most publishers were not taking plays, but I just kept writing, because I loved the idea, and if you love something, there is that one small chance in the world you will maybe one day find somebody who also loves the idea.”
Locally, Running with Mother is available from publishers Weaver Press in Harare and amaBooks in Bulawayo.

NGATINYOREI

Bhachi Ramukoma Mutsemhure
Na Clever S Kavenga (above)
 
Chikamu 1

Ukariwona unongonyemwerera wega. Ehee ukariwona iwe unongogutsurira wega musoro sechigumukumu.
Ini kutaurawo zvangu , hamusati mariona imi! Iro chete ndiro roga rinenge richiratidza kuva neupenyu panoita sepasina  hupenyu! Ehee iro roga ndiro rinenge richiratidza hutsva mukati rinenge dongo zvaro!
Ukamuona akaribopa unonzwa moyo wako uchikudhonzera kure kure. Kure kwaunotya kuenda woga kunyangwe zuva rakacheka nyika nokuti kunorira shiri dzinofamba usiku.
Bhachi ramukoma Mutsemhure rakanaka!
Ibhachi risingapfekwi pose pose kunyangwe zvazvo mazuva ano vanombopota vachienda naro kunonwa doro kumagirosa uku.
Asi haanwi doro akaripfeka kwete, anorikurura woriturika pabazi remuti rotsvedzerera nokungobatwa batwa. Mukoma Mutsemhure anoti haadi kuti bhachi iri rizozare masese rarasikirwa nedoro kana vachinge vachinwa zvavo.
Vanogarazve nepurasitiki ravakatenga rakaputira bhachi iri. Kana vadhakwa havazoripfeki asi kuti vanoridzosera mupurasitiki riye woritakura. Bhachi ramukoma Mutsemhure rinochengetedzwa zvakanaka sebhachi rakangozvinakirawo zvaro. Unoona mukoma Mutsemhure achidzadzarika naro kana vachinge vadhakwa. Iye angadonhe zvake asi iro bhachi racho harimbofi rakatsvara pasi kunyepa chaiko!
Vanoritarisa woritenderedza wonyemwerera wozoriti pamapfudzi  pavo dzvaa wotanga zvavo kudzadzarika vachingoenda.
Chiro chimwe chavanokanganisa mukoma Mutsemhure kuzonogezera bhachi iri kurwizi kwaNyarunhombo!
Kugeza bhachi rakanaka , bhachi rine tumafurauzi mukora umu,kwava kurigezera kurwizi chaiko mukoma Mutsemhure vakomana!
Zvino vachadzidzawo riinhi ?
Havaoniwo zvinoitwa namudhara waKefasi?
Bhachi remukuru uyu rinotoendwa naro kunogezerwa kuNyanga kana kwaMutare chaiko kune dzimba dzinogezerwa hembe.
Unonzwa Tizvirinde achiti; ‘ Mhepo chaiyo inotogezawo yakasanganiswa nemishonga hembe dzichitochena kuti njunjuu.’
Tizvirinde! Tizvirindeka! Hameno  pamwe kunongova kunyeba kwake uku.
Zvino bhachi ramudhara waKefasi rikanogezerwa kwaMutare rinodzoka richinhuwirira kunge nyuwani.
Zvino rinenge ranyatsochiswa zvakanaka zvekuti ukamuona mudhara waKefasi vakaripfeka ungonofunga kuti zvimwe vari kuda kuperekedza muchato!
Asi iwo  apa vanenge vachienda zvavo kumagirosa uko kunonwa doro kana kufamba vachitsvaga  mune ndari mumaraini umu!
Mudhara waKefasi vanodawo  bhachi rawo zvakanyanyisa muchivaona henyu kudai.
Pose pavari vanongoonekwa vachiriguma guma nekuripukuta pukuta nekachira kavo kanogara kari muimwe yehomwe dzebhachi iri.
Haisi iye hengechefu yavanopukutisa dikita kana  kubvisisa madzihwa  kwete.
Hengechefu yemadzihwa nedikita inogara muhomwe dzebhurugwa ravo.
Kachira kachena aka kanogara muhomwe yebhachi yepachipfuva kachiita sekanodongorera zviri panze sezvinonzi kanewo maziso ayo kanoona nawo.
Haikonazve bhachi ramukoma Mutsemhure , bhachi tsvuku rine mabhatani anon’aimira matatu. Mabhatani ane kakutosvora mukati ukaramba wakaatarisa.
Kunyangwe zvazvo tichiziva kuti bhachi iri nderamukoma Mutsemhure vanhu vazhinji havagutsikani kuti nderavo zvechokwadi.
Ndizvo pane vaviri kana vatatu vanongobvunzana nezvebhachi iri kuti nderaani kunyangwe pasina mumwe munhu anoripfeka kunze kwavo mukoma Mutsemhure.

NHETEMBO/POETRY

Chipo Ndechangu

Na Hatina ‘Mutatariki’ Dube

Ndechangu ndati ndechangu
Icho changu ndechangu kuseva ndinosiya muto
Changu ndechangu hachiguurirwi munhu sehazu
Hachironzwi semombe
Chiri muropa
Uye ndechangu

Nechangu ndodetemba ini mudzani werenje
Nechangu ndotatarika ini mutatariki
Ndorunga nokuruka mutauro
Kunge amai vanoruka chirukwa

Chipo chinorwadza munyama
Kunge munhu ane mota risina kupuurwa
Chinenge kashavi keuvhimi
Kanopedza hope kana kasvika

Vasina godo ndipeiwo mwenje nditungidze
Ubvire kusvikira vanegodo vakanda mapfumo pasi
Nokuti pangu pamuviri pakwana mwedzi wapo
Ndinoda kuzvara murairidzi ane rudo
Ndoita mutema rege wembada
Ndomhara kunyange nemuminzwa
Pane ino nyaya zete
Nepane yoyo ndure
Nechangu ndichakusiya woona
Nokuti chipo.

We Real Cool

By Gwendolyn Brooks (1917-2000)

The Pool Players.
Seven at the Golden Shovel.

 
We real cool. We
Left school. We

Lurk late. We
Strike straight. We

Sing sin. We
Thin gin. We

Jazz June. We
Die soon.

(Gwendolyn Brooks was the first African American writer to win a Pulitzer Prize in poetry (in 1950) and Poet Laureate of Illinois. Brooks’ works focused on the plight of common people. Respected for her technical skill and sophistication, she wrote for the African American audience, testing the relevance of her work and the clarity of her message by giving readings in taverns and other public places.) 

'HIM WHO REFUSED'

Dambudzo Marechera (1952-1987)

JUNE IS THE MONTH IN WHICH DAMBUDZO MARECHERA WAS BORN, THEREFORE WE ‘JAZZ JUNE’ FOR HIM…

 _________________________________________

Don't miss
"Creative Writing
Tips with Christopher Mlalazi"
 

column coming in our next issues...___________________________________________________________


Keep writing! Keep reading!

No comments:

Post a Comment