Registered under the National Arts Council of Zimbabwe

14 August 2010

Kuchikoro


Patrick Rwande

kuchikoro nedzangu tsvaratsvata
pamwe ndomhemhaira nepata pata
pita pata pita pata kuda dzidzo
asika ticha havako, chafambirwa dho-o

ticha vakachata nemari
vave kuida kukunda Mwari
kavo kambo ndi incentive
or else vanove inactive

kuchikoro nemari half
ndinowana ticha vari tough
ndinotoisa yose
kuti vagofara chose

vangu baba vazvimba musoro
yavo mhuri wave mutoro
kubasa vanotambira ya kondo misodzi
uko bepa remitero yemadhora kuuso dzi-i

dai kudenga pari pedo ndaiinda
ndanonamatira pana Mwari senda
dzidzo zvave zviroto
chokwadi ndiri mumoto

Na Hwande Patrick , Gokwe (Nembudziya)

No comments:

Post a Comment