Registered under the National Arts Council of Zimbabwe

20 June 2017

WRITERS MAKING HEADLINESHope Masike 
 
Mbira queen Hope Masike uplifts the aura at writers’ functions and she seems to understand that her music, her voice, is a sweet bundle of deep poetry and hence she is a poet in her own way. She inspires writers/poets with her mbira music. She is pictured above ‘serenading’ at Shimmer Chinodya’s literary birthday about which is reported below with more images. WIN proudly brings you highlights from the literary evening/birthday event and the Bulawayo Book Fair. Enjoy!
 

BULAWAYO BOOK FAIR 2017 HIGHLIGHTSUmbukiso Lengxoxo Yezingwalo KoBulawayo
Ibhalwe ngu
 
Tsitsi Nomsa Ngwenya

Besekwedlule iminyaka emibili umbikiso lokuxoxisana ngezingwalo ungabizelwanga abantu koBulawayo. Lonyaka mhlazana 26 kusiya ku27 Nkwenkwezi kwabalokuphithizela olukhuliu eLarge City Hall, abantwana besikolo bebuka lokuthenga ingwalo ezazichaywe ngabadindi bazo. Abathanda ingwalo labo bazozitika kungukhethutshiye, ezezikolo ezifundisa ontanga lezinye nje zonke eziyinhlonhlobo. Inhloso yalumbukiso ibihamba ngomkhankaso othi, ‘Ukwenza Ingwalo Zilethe inzunzo’. Bekulenhlelo ezitshiyeneyo, wona umbukiso wezingwalo ngabazidindayo, ukufundisana ngohlelo olutsha ulwethulwe nguNgqungquthela kwezemfundo yabantwana besibanga sangaphansi labasakhulayo uDr. Lazarus Dokora. Ube nguye njalo oyethule umkhankaso lombukiso lo ngokusemthethweni.
Abatwana besikolo saphezulu eGifford High School esisedolobheni lalko Bulawayo balibazise abalaleli ngomdlalo okhwabithekayo. Kwathi abesikolo sabancane iFusi Primary School labo batshengisa ubuntshantshu ekugideni njengewosana zisiyacela izulu elitsheni. Konke lokhu bekuphathelene lohlelo lwemfundiso olutsha lweCurriculum Development. Abalobi, izitolo zazingwalo labagcini bazo labo batshona bexoxisana ngohlelo olutsha lolu. Umlobi ohloniphekayo wezamasiko umnumzana uPathisa Nyathi wathi Uma ekhuluma esekele loluhlelo wathi, “Inzuzo yezingwalo akumelana siyibonele emalini kuphela, kodwa laselwazini esilutholayo ngokufunda ingwalo. Wagcizela wathi, “Uma uthenga ugwalo ulufunda, ulola ingqondo yakho, ngoba vele ingqondo zilolana njalo. Ingqondo idla kwezinye ingqondo, ngoba ugwalo luyimpumela yokujulisa ingqondo yalowo mlobi.” UDr. Dokora evala wabonga abalobi asebelethe izingwalo ezingwalo ezihambelana lemfundiso entsha esisehlelweni lwezemfundo.

Many thanks to Tsitsi Nomsa Ngwenya for ‘translating’ the English report.
The English version of the report can be read here, click: Bulawayo Book Fair Returns

  
MORE IMAGES FROM THE BULAWAYO BOOK FAIR
                                 
First Day, May 26, 2017

ZIBF Executive Board Chairman Blazio Tafireyi welcomes guests at the workshop

Mrs. Makadho of Gweru-based Booklove Publishers shares a lighter moment with enquiring high school students

Writer Tsitsi Nomsa Ngwenya had an exciting moment with the students

A scene from the drama by Gifford High School

Another scene from the same drama

The Honourable Minister of Primary and Secondary Education, Dr. Lazarus Dokora chats with an exhibitor before he officially opened the Bulawayo Book Fair


Second Day, May 27, 2017

Students enjoy browsing the books on display

Guest of Honour Pathisa Nyathi gives a speech

A Ndebele poet in action at the launch

Those who attended the launch and bought a copy of the new book made sure their copies are signed by the author, an unforgettable symbolic signature!

The author autographing

Copies of the new book were available at the launch

The images below show writer Tsitsi Nomsa Ngwenya with students from Bulawayo schools to which she donated copies of her Ndebele novel ‘Izinyawo Zayizolo’ at the Bulawayo Book Fair.The main Zimbabwe International Book Fair have been set for 31 July – 5 August 2017  under the theme “Making the Book Pay!”.
 
 
SHIMMER CHINODYA CELEBRATES BIRTHDAY IN STYLE

Renowned writer Shimmer Chinodya with his birthday cake


On his birthday, Chinodya remembered aspiring or new writers and had the following words of advice for them:

“So you want to be a successful author?
Read, read, and read. Write, write, and write. Look around you and listen and learn. Open all your windows to ventilate the imagination. And be humble and persistent. Real writing is a lifetime pursuit. Welcome to an excruciating, yet glorious, career.”


The new edition of ‘Can We Talk and Other Stories’ and other books by Chinodya were available for readers to buy

Chinodya reading from ‘Harvest of Thorns’

For more information about the event, please click this link:THANK YOU.WIN Newsletter, Vol 2, Issue No 2 Coming Soon…

No comments:

Post a Comment